Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Fundacja Fiducia z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych).
 3. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Fundacja Fiducia jest administratorem danych swoich klientów w zakresie:
  • zakupu biletów – przetwarzanie danych w celu realizacji transakcji zakupu biletów w kasie biletowej, jak również online za pośrednictwem platformy sprzedażowej oraz ewentualnego kontaktu w związku z zakupionym biletem (zwrot, zmiana, anulowanie wydarzenia): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zobacz więcej w Regulaminie sprzedaży biletów,
  • rezerwacji biletów – przetwarzanie danych w celu dokonania rezerwacji biletów na wydarzenie w kasie biletowej lub telefonicznie,
  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Zobacz więcej w Regulaminie Sklepu Internetowego,
  • składania zamówień w Sklepie Internetowym,
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego,
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie oraz na stronie Cavatina Studio,
  • korzystania z usługi zamieść opinię w Sklepie Internetowym
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do sprzedaży biletów w kasie biletowej i online za pośrednictwem platformy sprzedażowej, jak również korzystania ze Sklepu Internetowego,
  • jedynie w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną zgodą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Fundacji Fiducia jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@cavatinahall.pl.
 6. Fundacja Fiducia nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§3. Pliki cookies, adres IP

 1. Witryny Cavatina Hall (www.cavatinahall.pl), Cavatina Studio (www.studiocavatina.pl) oraz Sklepu Internetowego (www.sklep.cavatinahall.pl)  używają plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Fundacja Fiducia może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy lub platformę sprzedażową biletów na wydarzenia przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Fundację Fiducia przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notuje najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego oraz platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego i platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają z witryn Fundacji Fiducia, aby usprawniać funkcjonowanie serwisów, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Fundacja Fiducia stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisów, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji Fiducia w celu optymalizacji działań komunikacyjnych i marketingowych.
 6. Na witrynach Fundacji Fiducia wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów,
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisów;
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów;
  • umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 7. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 8. Dodatkowe dane osobowe (takie jak adres e-mail) zbierane są jedynie w miejscach, w których Klient wyraźnie wyraził na to zgodę np. wypełniając formularz. Powyższe dane Fundacja Fiducia zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Jednocześnie w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§4. Cel zbierania danych

 1. Fundacja Fiducia zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani łącznie Klientami).
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  • sprzedaży biletów na wydarzenia,
  • informowania o bieżącej działalności,
  • kontakcie z Klientami w przypadku odwołania, przesunięcia terminu wydarzenia,
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter),
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym oraz na stronie internetowej Cavatina Studio,
  • korzystania z usługi zamieść opinię
  • W przypadku rezerwacji oraz zakupu biletu na wydarzenie zarówno w kasie biletowej, jak i online, Klient podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu
  • W przypadku chęci otrzymania przez Klienta faktury VAT za zakup biletu, Klient podaje następujące dane:
  • dane osobowe/nazwa firmy lub organizacji, na którą faktura ma być wystawiona,
  • adres,
  • NIP
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym służącego do składania zamówień, Klient podaje w szczególności następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą formularza bez rejestracji konta, Klient podaje następujące dane:
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania,
  • imię i nazwisko,
  • nr telefonu
  • W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  • firmę Przedsiębiorcy,
  • NIP
 6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter w Sklepie Internatowym, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie Cavatina Studio, Klient podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail
 8. Podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego lub platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym lub platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 11. Przekazanie danych osobowych do Fundacji Fiducia jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży w kasie biletowej lub przez platformę sprzedażową biletów na wydarzenia, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§5. Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Fundacja Fiducia przy sprzedaży biletów na wydarzenia za pośrednictwem platformy online oraz prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Fundacji Fiducia co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Fundację Fidacia tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fundacja Fiducia i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Fundację Fiducia tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata
 3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  • firmie kurierskiej,
  • firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty),
  • Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność (przy zamawianiu przez platformę sprzedażową biletów na wydarzenia lub przez Sklep Internetowy) poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia oraz Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania platformą sprzedażową biletów na wydarzenia i Sklepem Internetowym.
 6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Fundacja Fiducia będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 7. W przypadku skierowania żądania Fundacja Fiducia udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§6. Cofnięcie zgody

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Fundacji Fiducia. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Fundację Fiducia zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 2. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Fundacja Fiducia może świadczyć jedynie za zgodą.
 3. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Fundacja Fiducia przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Fundacji Fiducia, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz platformy sprzedażowej biletów na wydarzenia, jak również ułatwienie korzystania, a także badanie satysfakcji.
 4. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 5. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Fundacja Fiducia nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

§7. Usunięcie danych

 1. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu Fundacja Fiducia podlega,
 2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Fundacja Fiducia może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fundacja Fiducia. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Fundacji Fiducia, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

§8. Ograniczenie przetwarzania danych

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Fundacja Fiducia nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Fundacja Fiducia ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

§9. Sprostowanie danych

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej administratora.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 2. Klient może zgłaszać do Fundacji Fiducia skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Fundacja Fiducia zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 5. Fundacja Fiducia nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 6. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fundacja Fiducia poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.