Regulamin korzystania ze studia nagrań Cavatina Studio

Cavatina Studio ulokowane jest w Bielsku-Białej w budynku Cavatina Hall przy ul. Dworkowej 2. Studio nagrań jest własnością Fundacji „Fiducia” z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000817648, NIP 6793193289, REGON 385030729, zwanej dalej Właścicielem.

§1 Postanowienia ogólne

1. Użytkownikami Studia Nagrań mogą być osoby, które są Dzierżawcami studia na podstawie umowy dzierżawy.

2. Studio Nagrań prowadzi działalność polegającą na: 

a)   rejestracji i przygotowaniu do archiwizacji sesji nagraniowych, nagrań koncertów i wydarzeń artystycznych oraz innych, organizowanych przez Cavatina Studio.

b) rejestracji, digitalizacji i opracowywaniu materiałów dźwiękowych i treści multimedialnych.

b)   wspieraniu działalności artystycznej i edukacyjnej.

3. Udostępnienie sprzętu oraz pomieszczeń Studia Nagrań następuje zgodnie z posiadanymi możliwościami sprzętowymi i czasowymi, na podstawie umowy dzierżawy.

4. Zespół nagrywający zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy przed rozpoczęciem nagrań.

5. Do obsługi Studia Nagrań oraz urządzeń pozostających w jego stałej dyspozycji upoważniony jest pracownik Studia Nagrań lub inna osoba, pozostająca pod nadzorem pracownika studia nagrań.

§2 Rejestracja nagrań

1.Rezerwacja Studia dokonywana jest na podstawie umowy.

2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić najpóźniej 24 godziny przed umówionym czasem wynajęcia; w przeciwnym razie opłata za wynajem Studia będzie wymagalna w 50% ustalonej stawki x oszacowana w umowie ilość godzin wynajmu.

3. Każdorazowa obecność w Studiu będzie miała odzwierciedlenie w dzienniku pracy Studia; wzór strony dziennika stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Czas wynajęcia Studia liczony jest od wyznaczonej godziny do jego całkowitego opuszczenia.

5. Osoba (lub zespół) korzystająca ze Studia może w nim przebywać wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

6. W pierwszym dniu korzystania ze Studia należy przedłożyć obsłudze listę własnych przedmiotów, sprzętów i instrumentów, a przed opuszczeniem Studia należy je z niego wynieść.

7. Najpóźniej w dniu poprzedzającym korzystanie ze Studia należy zgłosić obsłudze zapotrzebowanie sprzętowe.

8. Koszty naprawy sprzętu, wyposażenia i/lub pomieszczeń uszkodzonych wskutek niewłaściwego użytkowania poniesie osoba będąca stroną umowy.

9. Zaistniałe awarie i usterki korzystający powinni niezwłocznie zgłaszać obsłudze studia lub pracownikom Fundacji. W przypadku braku takiego zgłoszenia przed opuszczeniem Studia przyjmuje się, że awarie i usterki powstały wskutek niewłaściwego użytkowania Studia i osoba będąca stroną umowy zostanie obciążona kosztami naprawy.

10. W Studiu panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków.

11. Korzystający z usług Studia zobowiązany jest pozostawić pomieszczenia, instrumenty i wyposażenie w stanie niezmienionym. Lista instrumentów oraz wyposażenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

12. Właściciel Studia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Studiu bez opieki.